Algemene voorwaarden prijsvragen/acties

Algemene voorwaarden prijsvragen/acties

1. Algemeen
1.1 Deze algemene spelvoorwaarden van Meer dan Games (hierna: “MdG”) zijn van toepassing op prijsvragen, alle promotionele kansspelen en vergelijkbare acties die door MdG, eventueel in samenwerking met derden worden georganiseerd.
1.2 Op promotionele kansspelen is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. MdG verklaart te allen tijde te zullen handelen volgens de Gedragscode.
1.3 Bij deelname worden deze voorwaarden automatisch geaccepteerd. Betwisting hiervan wordt zodoende niet in overweging genomen.
1.4 MdG behoudt zich het recht voor om de acties wegens overmacht op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de winnende deelnemers.
2. Deelname en deelnemers
2.1 Deelname staat open voor een iedere natuurlijke persoon, woonachtig in Nederland. Medewerkers van MdG en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of leveranciers of sponsors waarmee MdG samenwerkt met betrekking tot de desbetreffende acties en uit te keren prijzen zijn echter uitgesloten.
2.2 Deelnemers zijn verplicht om de inschrijvingshandelingen, zoals het invullen van een deelnameformulier, eigenhandig te verrichten.
2.3 Deelnemers onder de 16 jaar verklaren hierbij toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers te hebben gekregen voor deelname aan de desbetreffende acties. Als dit niet het geval is, kan MdG ervoor kiezen de prijs niet uit te keren.
2.4 MdG heeft het recht om een deelnemer van een actie uit te sluiten of niet over te gaan tot het uitkeren van een prijs indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt, of fraude pleegt of probeert te plegen, of op enige andere wijze op niet-toelaatbare wijze invloed uitoefent of probeert uit te oefen op (deelname aan of de uitkomst van) de actie.
2.5 MdG kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.
3. Prijzen
3.1 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijs.
3.2 De prijswinnaars zullen persoonlijk op de hoogte worden gesteld. Over de uitslag van de acties kan niet worden gecorrespondeerd.
3.3 MdG is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport).
3.4 Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Beeldmateriaal kunnen door MdG worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.
3.5 Prijzen hebben een waarde van maximaal 20 euro, tenzij anders aangegeven.
4. Gegevens
4.1 De deelnemer geeft door deel te nemen aan de actie aan MdG toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die noodzakelijk acht voor de organisatie van de actie en de uitreiking van de prijzen.
4.2 De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van MdG.

Geef een reactie